ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ БЕОГРАДА

upr    Чланови Градског одбора управе Београда информисани су о завршним преговорима на изради Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за запослене у АП и јединицама локалних самоуправа.
    Представници Синдиката у преговорима су посебно инсистирали на појединим питањима, тј. права запослених, као што су: јубиларне награде, минули рад, накнада трошкова за одлазак и повратак са посла и слично.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УПРАВЕ БЕОГРАДА

Анализиране су активности које је Градски одбор спроводио у сарадњи са РОСС-ом управе и ССС Београда и постигнутим резултатима.

Преко СЕС-а Града Београда тражено је решење за запослене са средњом стручном спремом  чије зараде су испод минималних.

Примена Закона о платама државних службеника и намештеника, пролонгира се за 2020.годину. Праћене су законитости рада руководстава градских општина везано за примену позитивних прописа и остваривање права запослених и спречавање мобинга.У две градске општине поднете су и прекршајне пријаве.

Градски одбор је пратио и разматрао предлоге као и измене и допуне других закона и подзаконских аката којима се уређују права запослених, значајних за њихов материјални и социјални положај.

СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ БЕОГРАДА

Седници је присуствовало  и руководство ССС Београда: председник- Томислав Бановић, секретар-Жељко Каралејић и потпредседник-Драган Тодоровић. Разматран је Извештај о активностима у 2017.години, где је приоритетан задатак био заштиита материјалног и социјалног положаја запослених у овој делатности.

Председник ГОС-а Зоран Јовановић, посебно је апострофирао на  Иницијативу ГОС-а која је упућена и Градоначелнику Града Београда, а којом је захтевано да се ускладе плате запослених до нивоа који сада остварују запослени у Градској управи Града Београда. Посебно је указано на проблем зарада запослених са средњом стручном спремом и затражено да се у складу са Мишљењем СЕС-а Града Београда, који је такође разматрао овај проблем, побољша социјално-материјални положај запослених, посебно ових категорија, у управама градских општина.

Како су честе промене законске регулативе и многи закони су у процедури или ће бити у наредној години, овај градски одбор реаговаће у правом тренутку и на прави начин и дати допринос да законска решења, прописи, као и Посебан колективни уговор буде што више по мери  и потребама запослених и чланства.