ВЛАДА СРБИЈЕ ДОСТАВИЛА СИНДИКАТУ ЗАКЉУЧАК О ЈЕДНОКРАТНОЈ ПОМОЋИ

На адресу Синдиката управе данас је стигао закључак Владе Србије, који је потписала председница Ана Брнабић. Закључком Влада је дала препоруку да се најкасније до 31. децембра 2023. службеницима и намештеницима у органима локалне самоуправе исплати једнократна новчана помоћ нето 10.000 динара и то из буџета јединица локалне самоуправе. Како се у Закључку наводи, Препорука се не односи на локалне самоуправе које су уплату извришиле до дана доношења овог документа.

ПРЕУЗМИ: ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ БЕОГРАДА

У четвртак 07.12.2023. године одржана је седница Градског одбора синдиката управе Београда. На седници је усвојен Извештај о раду за 2023. годину. У домену остваривања права и интереса чланства, Градски одбор синдиката управе Београда, Синдикат управе Србије и одговарајући стручни тимови Стручне службе Савеза самосталних синдиката Београда су правовременим ангажовањем решавали питања везана за праћење остваривања и обезбеђивања права из рада и по основу рада члановима синдиката из гране делатности. Активно учешће у решавању свакодневних пробема радника из синдикалних организација, узели су колеге из Одељења за радно правну заштиту, који су својим знањем и искуством били од огромне помоћи као и председник ССС Београда г-дин-Драган Тододровић.

Представници Одбора су учествовали у раду Већа ССС Београда, Већа ССС Србије и Републичком одбору Синдиката управе Србије, преносећи и заступајући ставове и интересе наших чланова.

Одбор је усвојио и Оријентациони план рада за 2024. годину.

Један од предлога за наредну годину за преговоре са Владом - ангажовати стручњаке, финансијске и правне струке, који ће дати конкретне, а не описне предлоге, како и на који начин треба изменити позитивне прописе да би се побољшао материјални статус запослених. Конкретни предлози треба да нивелишу огромне разлике у платама радника у УПРАВИ И ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ.

 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ БЕОГРАДА

upr    Чланови Градског одбора управе Београда информисани су о завршним преговорима на изради Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за запослене у АП и јединицама локалних самоуправа.
    Представници Синдиката у преговорима су посебно инсистирали на појединим питањима, тј. права запослених, као што су: јубиларне награде, минули рад, накнада трошкова за одлазак и повратак са посла и слично.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УПРАВЕ БЕОГРАДА

Анализиране су активности које је Градски одбор спроводио у сарадњи са РОСС-ом управе и ССС Београда и постигнутим резултатима.

Преко СЕС-а Града Београда тражено је решење за запослене са средњом стручном спремом  чије зараде су испод минималних.

Примена Закона о платама државних службеника и намештеника, пролонгира се за 2020.годину. Праћене су законитости рада руководстава градских општина везано за примену позитивних прописа и остваривање права запослених и спречавање мобинга.У две градске општине поднете су и прекршајне пријаве.

Градски одбор је пратио и разматрао предлоге као и измене и допуне других закона и подзаконских аката којима се уређују права запослених, значајних за њихов материјални и социјални положај.

СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ БЕОГРАДА

Седници је присуствовало  и руководство ССС Београда: председник- Томислав Бановић, секретар-Жељко Каралејић и потпредседник-Драган Тодоровић. Разматран је Извештај о активностима у 2017.години, где је приоритетан задатак био заштиита материјалног и социјалног положаја запослених у овој делатности.

Председник ГОС-а Зоран Јовановић, посебно је апострофирао на  Иницијативу ГОС-а која је упућена и Градоначелнику Града Београда, а којом је захтевано да се ускладе плате запослених до нивоа који сада остварују запослени у Градској управи Града Београда. Посебно је указано на проблем зарада запослених са средњом стручном спремом и затражено да се у складу са Мишљењем СЕС-а Града Београда, који је такође разматрао овај проблем, побољша социјално-материјални положај запослених, посебно ових категорија, у управама градских општина.

Како су честе промене законске регулативе и многи закони су у процедури или ће бити у наредној години, овај градски одбор реаговаће у правом тренутку и на прави начин и дати допринос да законска решења, прописи, као и Посебан колективни уговор буде што више по мери  и потребама запослених и чланства.