ЗАХТЕВ ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ НЕСМЕТАНОГ СИНДИКАЛНОГ РАДА И ПРАВА НА ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО СЕКРЕТАРУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПОШТАНСКИХ РАДНИКА

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
Бр- 606
Београд, 15.11.2018. године

В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП ,,ПОШТА СРБИЈЕ” БЕОГРАД
Г-ЂИ МИРИ ПЕТРОВИЋ


ПРЕДМЕТ- ЗАХТЕВ ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ НЕСМЕТАНОГ СИНДИКАЛНОГ РАДА И ПРАВА НА ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО СЕКРЕТАРУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПОШТАНСКИХ РАДНИКА
Савез самосталних синдиката Београда, поступајући у доброј вољи, Вас обавештава да се Александру Илићу секретару Самосталног синдиката поштанских радника ускраћује и ограничава право на синдикални рад у ЈП ,,Пошта Србије” Београд, као и да му се условљава право на коришћење 40 плаћених часова рада на месечном нивоу за време обављања синдикалне функције.

Истичемо да је Споразумом о обезбеђењу услова за рад самосталног синдиката поштанских радника који не испуњава законске услове репрезентативности у ЈП ,,Пошта Србије” Београд, број 2015-195988/2 од 31.12.2015. године као и Анексом 1 Споразума о обезбеђивању услова за рад Самосталног синдиакта поштанских радника који не испуњава законске услове репрезентативности у ЈП ,,Пошта Србије”Београд бр.2015-195988/4 од 31.12.2015.године и то чланом 6. ставом 7. прецизирано да се ,,време коришћења плаћених часова утврђује ПРЕМА ПОТРЕБАМА СИНДИКАЛНОГ ДЕЛОВАЊА У ДОГОВОРУ СА РУКОВОДИОЦЕМ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА ПОСЛОДАВЦА којем представници Синдиката из ст.1.и 2. овог члана припадају, како одсуство представника Синдиката не би угрозило одвијање процеса рада”
Дакле, неспорно је да одсуство синдикалних представника треба организовати на начин да исто не угрожава одвијање процеса рада, али се мора уважити чињеница да је наведеним актом регулисано да се време коришћења плаћених часова за именованог утврђује ПРЕМА ПОТРЕБАМА СИНДИКАЛНОГ ДЕЛОВАЊА И У ДОГОВОРУ СА РУКОВОДИОЦЕМ организационог дела Послодавца, а не како се поступа у предузећу, једностраном одлуком представника послодавца.
Неспорна је чињеница да је Решењем В.Д. директора ЈП ,,Пошта Србије” Београд у диспозитиву, констатовано да се Александру Илићу који врши функцију секретара Самосталног синдиката поштанских радника ,,УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА 40 ПЛАЋЕНИХ ЧАСОВА РАДА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ, ЗА ВРЕМЕ ОБАВЉАЊА СИНДИКАЛНЕ ФУКЦИЈЕ“.
Опреза ради, истичемо да је наведеним поступањем одговорног лица у ЈП ,,Пошта Србије” поступа супротно члану 55. ставу 1. Устава Републике Србије /Сл.гласник РС бр. 83/2006 од 1.10.2006. године и 98/2006 од 10.11.2006.и 113/2006-2/који истиче да се ,,јемчи слобода политичког, синдикалног и сваког другог удруживања и право да се остане изван сваког удружења”.
Такође, чланом 152. ставом 1. Кривичног законика Републике Србије /Сл.гласник РС бр. 85/2005,88/2005-испр.,107/2005-испр.,72/2009,
111/2009,121/2012,104/2013,108/2014 и 94/2016/ предвиђено је кривично дело спречавање политичког, синдикалног и другог удруживања, односно прецизирано је да ,,ко свесним кршењем закона или на други противправан начин спречи или омета политичко, синдикално или друго удруживање или деловање грађана или деловање њихових политичких, синдикалних и других удружења, казниће се новчаном казном или затвором до две године”.
Поступајући у доброј вољи, предлажемо да узмете у обзир изнете неспорне чињенице и наведене законске прописе и одредбе, те да Александру Илићу, секретару Самосталног синдиката поштанских радника, омогућите несметано обављање синдикалне функције, као и право на предвиђених, Решењем В.Д. директора предузећа,  40 плаћених часова рада на месечном нивоу за време обављања синдикалне функције, без условљавања, селективног поступања овлашћеног лица од стране послодавца и тиме омогућите нормалан рад и функцинисање у ЈП ,,Пошта Србије” Београд и то Самосталног синдиката поштанских радника која је чланица Синдиката саобраћаја и веза Београда, Савеза самосталног синдиката Београда, Републичког одбора поштанских радника Србије и Савеза самосталних синдиката Србије.
Надамо се да ћете изаћи у сусрет овом нашем захтеву, те овим путем предлажемо да се по овом и осталим спорним питањима организује заједнички састанак на коме би, применом социјалног дијалога и колективног преговарања, на шта нас и Влада Републике Србије обавезује, на цивилизован начин, у непосредном разговору, те поштујући у свему позитивне законске прописе Републике Србије, решили спорна питања, све у интересу ЈП ,,Пошта Србије” Београд, свих запослених и чланова Самосталног синдиката поштанских радника.
 С поштовањем,

СИНДИКАТ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА
С Е К Р Е Т А Р
__________________________
Милан Кука,дипл.правник

П Р Е Д С Е Д Н И К
__________________________
Томислав Бановић