ДИРЕКТОРУ ЛУКЕ ,,НОВИ САД” А.Д. Г-ДИНУ АЛЕКСАНДРУ МИЛОВАНЧЕВУ

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЛУКА И ПРИСТАНИШТА СРБИЈЕ
Дечанска бр. 14/2, Београд
27-број 205-2016
Београд, 21.12.2016. године

ДИРЕКТОРУ ЛУКЕ ,,НОВИ САД”
А.Д.Г-ДИНУ АЛЕКСАНДРУ МИЛОВАНЧЕВУ

Поштовани,
овим дописом Вас обавештавамо да имамо сазнања од запослених у луци ,,Нови Сад”, чланова Самосталног синдиката лука и пристаништа Србије, да се запослени који су на боловању, проверавају и то доласком одређених лица на адресе где запослени станују.
Указујемо Вам да је чланом 103. ставом 1.Закона о раду /Службени гласник РС број 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014, прецизирано да је запослени дужан да најкасније у року од три дана од дана наступања привремене пречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, о томе достави послодавцу потврду лекара која садржи и време очекиване спречености за рад.

Опреза ради, истичемо да су то сви запослени у луци ,,Нови Сад” учинили, односно поступили по наведеној одредби Закона о раду.
Такође чланом 103. ставом 5. Закона о раду предвиђено је да ако послодавац посумња у оправданост разлога за одсуствовање са рада у смислу става 1. наведеног члана, може да поднесе захтев надлежном здравственом органу ради утврђивања здравствене способности запосленог, у складу са законом.
Чланом 6. Закона о спречавању злостављања на раду /Службени гласник РС бр. 36/2010/, прецизирано је да је злостављање на раду свако активно или пасивно понашање према запосленом или групи запослених код послодавца које се понавља, а које за циљ има или представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља, положаја запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава услове рада или доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену инцијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду.
Неспорно је и да је чланом 10. Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду /Службени гласник РС бр. 62/2010/, предвиђено, да су послодавац и запослени дужни да се понашају на начин којим се поштује достојаство запослених и да настоје да у доброј вери поштују општа привила понашања на раду, а да послодавац треба да настоји да обезбеди радну околину у којој ће се послови обављати у атмосфери поштовања, сарадње, отворености, безбедности и једнакости, те да између осталог пружи добар пример тако што ће се према свима понашати љубазно, са достојанством и уз дужно поштовање.
Посебно указујемо да је ово први пут да се запослени у луци ,,Нови Сад” који су привремено спречени за рад, односно на боловању, контролишу на овај начин,доласком лица на врата стана, да је ово преседан у свим лукама и пристаништима Србије да се на овај начин поступа према запосленима.
Из свега наведеног захтевамо од пословодства Луке ,,Нови Сад”, да узме у обзир изнете наводе и неспорне чињенице, те поступи у складу са наведеним одредбама позитивних законских прописа.
С поштовањем.

                                                                 САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЛУКА И ПРИСТАНИШТА СРБИЈЕ
С Е К Р Е Т А Р
Милан Кука, дипл.правник