28. АПРИЛ СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

2019 ГОДИНА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

gradj

Међународна Организација Рада установила је 2003 године 28.април као Светски дан безбедности и здравље на раду.

Ранијих година обележавао се као међународни дан сећања на погинуле и повређене раднике.

Светски дан безбедности и здравље на раду обележава се са циљем да се укаже на неопходност примене превентивних  мера заштите  на радним местима на којима постоји велика опасност од настанка смртних случајева, повреда на радном месту као и професионалних обољења.

Овогодишња тема кампање у Републици Србији  је проглашење 2019 године, као године безбедности и здравље на раду.

Потребно је да се подигне свест социјалних партнера, представника власти, уније послодаваца и синдиката о значају безбедних и здравих услова рада, као и подизање опште и пословне културе у области безбедности и здравље на раду.

Неопходно је да се на свим нивоима поштује право на безбедно и здраво радно мести и радну околину, да социјални партнери активно учествују у обезбеђивању тих услова кроз систем дефинисаних права, одгворности и дужности.

Важно је узети у обзир да одгворност предствника владе, обавезе послодаваца и права и обавезе радника треба да доприносе здравом раду и раднику.

Добар број послодаваца не поштује минимум мера за безбедан и здрав рад својих радника.

Потребо је закљуити Посебан грански колективан уговор за реалан сектор са проширеним дејством у Републици Србији.

Потребно је доношење Закона о осигурању у случају повреда на раду ради накнаде штете.

Потребна је доследна примена закона у казненој политици, изрицање новчаних казни у прекршајном поступку трба да буду максималне, у кривичном поступку за кривична дела непредузимања мера заштите на раду, кривично дело изазивање опасности необезбеђењем мера заштите на раду и кривично дело непрописно и неправилно извођење грађевинских радова нису изречене затворске казне.

Потребно је у Зкону о безбедности и здравље унети члан из Закон о облигационим односим о објективној одгворности у опасним делатностима.

Не треба да постоји дуализам у примени Закона неки се разумеју у безбедност а неки у ѕдравље радника, потребна су нам лица, кординатори, саветници и сарадници који су комплетни у обављању послова безбедности и здравље на раду.
Безбедност и здравље на раду је скуп техничких, здраствених, правних,психолошких, педагоскиш и других делатности помоћу којих се откривају и отклањају опасности које угрожавају живот и здравље радника.