САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА

Раднички и синдикални покрет Београда има дугу традицију. Крајем прошлог века, основане су прве синдикалне организације које су касније формирале струковне и гранске синдикате. Радничко друштво у Београду, као први синдикални савез, основано је на нивоу Београда 22. марта 1901. године па се тај датум обележава као Дан Савеза самосталних синдиката Београда.


САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА ДАНАС

Савез самосталних синдиката Београда је најмасовнија, интересна и нестраначка организација запослених која, на принципима солидарности и узајамности, штити радне, економске, социјалне интересе и права својих чланова и свих запослених.
Самостални синдикат Београда интегрални је део Савеза самосталних синдиката Србије а своју улогу остварује независно од политичких странака, партија и покрета.
Савез самосталних синдиката Београда има преко 499 синдикалних организација са око 90.000 чланова који су организовани грански у 16 самосталних синдиката. Такође, формирана су повереништва на територији градских општина који заступају интересе запослених.


Документи Савеза самосталних синдиката Београда:

    Статут,
    Програм рада,
    Правилник о раду Фонда за солидарну материјалну помоћ члановима ССС Београда,
    Правилник о додељивању Првомајске награде ССС Београда "Мајски цвет".

 
Органи Савеза самосталних синдиката Београда су:

    Веће,

    Председништво,

    Надзорни одбор,

    Статутарни одбор.


Савез самосталних синдиката Београда формирао је Стручну службу као ефикасан сервис за пружање помоћи у остваривању и заштити индивидуалних и колективних права чланова Самосталног синдиката.

Услуге чланству пружају стручњаци правних, економских, политиколошких и других струка у оквиру:

 •     Кабинет председника

 •     Служба радно – правне заштите, колективних уговора и социјално – економских питања,

 •     Служба правних, кадровских, финансијско – рачуноводствених и општих послова
СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА ССС БЕОГРАДА ОБЕЗБЕЂУЈЕ
 • - помоћ у изради, закључивању и примени колективних уговора,
 • - заштиту права из колективних уговора и Уговора о раду,
 • - заштиту права запослених у процесу приватизације,
 • - заштиту права и интереса мањинских акционара,
 • - бесплатну правну помоћ и радно правну заштиту, заступање пред послодавцем, органима управљања и судским органима,
 • - заступање интереса чланства у раду Социјално економског савета Града Београда и учешће у доношењу одлука које су од значаја за материјално социјални положај запослених,
 • - сарадњу са Националном службом запошљавања у циљу остваривања права на запослење и остваривања права у случају престанка радног односа, као и заступање интереса чланства у Савету за запошљавање Града Београда,
 • - информисање о раду ССС Београда кроз интерна гласила, билтене, средства информисања и путем интернета,
 • - превентивно рекреативне, годишње одморе и рекреативно спортске активности,
 • - материјалну помоћ преко Фонда за солидарну помоћ члановима ССС Београда,
 • - оспособљавање и образовање чланства и руководства организација Савеза самосталног синдиката за синдикални рад,
 • - заштиту права члана који се појединачно учлањује у ССС Београда,
 • - помоћ органима Синдиката и синдикалним организацијама у изради аката, регистровању и евиденцији чланства и синдикалних организација, решавању проблема у примени Статута Савеза самосталних синдиката и организовању избора у синдикалним организацијама,
 • - помоћ у вези добровољног здравственог и допунског пензијског осигурања,