ПОДНЕТЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ПОЧЕТАК ПРЕГОВОРА У ВИШЕ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ САОБРАЋАЈА БЕОГРАДА

Сходно одредби члана 3. став. 2. тачка 2. Закона о раду /Службени гласник Републике Србије бр. 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,
75/2014 и 13/2017-одлука УС/, синдикалне организација које припадају Синдикату саобраћаја и веза Београда, су поднеле иницијативу за почетак преговора ради закључивања колективног уговора код послодавца и то –
Лука ,,Београд” А.Д, ,,Институт за путеве”, ЈП ,,Путеви Србије”  и ,,Дуфри” Д.О.О Аеродром ,,Никола Тесла”.

Београд, 20.12.2017. године
    С Е К Р Е Т А Р
Милан Кука, дипл.правник