ЗАХТЕВ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКО ПРОСТОРНИХ УСЛОВА ЗА РАД СИНДИКАТА У ДУФРИ Д.О.О АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА

СИНДИКАТ РАДНИКА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА
Број – 785.
Ул. Дечанска бр. 14/2,  Тел- 066 6 456 006
Београд, 11.12.2017. године

ДУФРИ Д.О.О БЕОГРАД
МЕНАЏЕР ЉУДСКИХ РЕСУРСА  Г-ЂА НАТАЛИЈА РАДИЋ

Аеродром Никола Тесла, Београд 59
11000 Београд

ПРЕДМЕТ – ЗАХТЕВ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКО-ПРОСТОРНИХ УСЛОВА ЗА РАД СИНДИКАТА И ПРИСТУП ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА НЕОПХОДНИМ РА ОБАВЉАЊЕ СИНДИКАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Чланом 210. ставом 1.Закона о раду /Службени гласник РС бр. 24/2005, 61/2005,54/2009,32/2013,75/2014 и 13/2017- одлука УС/, прецизирана је обавеза послодавца да синдикату који окупља запослене код послодавца обезбеди техничко-просторне услове у складу са просторним и финансијским могућностима, као и да му омогући приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности.

Такође, чланом 210. ставом 2. Закона о раду наведено је да се техничко-просторни услови за обављање активности синдиката утврђују колективним уговором или споразумом послодавца и синдиката.

Синдикат радника саобраћаја и веза Београда је непријатно изненађен неспорном чињеницом да до данашњег дана нису обезбеђени просторни услови за рад синдиката како закон налаже, као и да синдикату код послодавца није обезбеђен приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалне активности.

Предлажемо да поступите у складу са наведеним одредбама Закона о раду и омогућите несметан рад синдикалне организације код послодавца, све у интересу свих запослених, чланова синдиката и саме компаније.

С поштовањем,
С Е К Р Е Т А Р
Милан Кука,дипл.правник