ДУГОВАЊЕ ЈП ,,ПУТЕВА СРБИЈЕ" ЗАПОСЛЕНИМА ЗА СМЕНСКИ РАД

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
СИНДИКАТ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА
Број – 819.
Београд, 23.12.2016. године

ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
В.Д.ДИРЕКТОРА Г-ДИН ЗОРАН ДРОБЊАК

Ул. Булевар краља Александра бр.282
11050 Београд

Поштовани,
овим дописом Вам се обраћамо и указујемо на проблем сменског рада запослених у ЈП ,,Путеви Србије“, који није исплаћен одређеном броју запослених у овом јавном предузећу.
Неспорна је чињеница да је велики број запослених тужило предузеће због неисплаћеног новчаног износа за рад у сменама, те је пред надлежним Основним судом добило правноснажне и извршне судске пресуде којим је усвојен тужбени захтев тужилаца у целости.
Део запослених није тужило предузеће из разлога што је сматрало да се настали спор може решити првенствено мирним путем, путем споразума заинтересованих страна, без покретања судског спора и тражења припадајуће законске затезне камате, па предлажемо, у доброј вољи и намери, да се нађе одговарајуће решење, утврди тачан новчани износ и временски период за који предузеће дугује запосленима по основу рада у сменама, те да се утврђени новчани износ у што краћем року, а најдаље у року од 15 дана од дана прецизирања износа, исплати запосленима.
Опреза ради, истичемо и хитност у Вашем поступању, из разлога што је чланом 196. Закона о раду /Службени гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014/, прецизирано да сва новчана потраживања из радног односа застаревају у року од три године од дана настанка обавезе, па је потребно због наведеног законског и то преклузивног рока, да се запосленим на миран начин, како је наведено, исплати њихово, на законским основама засновано потраживање.
Сматрамо да се наведени спорни однос може решити мирним путем, у веома кратком року, те Вас обавештавам да смо увек отворени за сарадњу и даље поступање, све у интересу ЈП ,,Путева Србије“и запослених у овом јавном предузећу.
С поштовањем.

С Е К Р Е Т А Р
Милан Кука, дипл.правник