ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

1234На седници Градског одбора  грађевинарства и ИГМ-а, сумирајући резултате   у текућој години  закључено је да није било лако , није било  довољно разумевања и одобравања синдикалних активности у привредним субјектима где је организван синдикат. Међутим,било је довољно одлучности и воље  да се истраје у очувању права и остварењу интереса чланова синдиката, што ће се наставити и у наредним временима, а уз поштовање принципа транспарентног рада Синдиката и отворености за све предлоге, примедбе, жалбе и захтеве  чланова које се могу решити.

Све је мање простора за синдикално ангажовање због великих обавеза на послу.Постало је правило да је радно време у грађевинарству 10 часова и рад суботом.

Социјални дијалог свео се на колективне преговоре за закључивање колективних уговора на нивоу привредних субјеката, где успешност колективних преговора зависи од ангажовања синдиката на на нивоу компанија.

Грански Колективни Уговор  за грађевинарство већ пет година се не примењује.

Безбедност и здравље на раду довољно говори о великом броју повреда и смртних случајева на градилиштима у Београду.

Градски Одбор грађевинара Београда ће у наредном периоду наставити да се ангажује на успостављању модела колективног преговарања,  стим у вези предузимаће се активности на закључивању колективних угвора тамо где их нема, а пратити и анализирати примену тамо где постоје колективни угвори.

Инсистирати на закључивању и примени Гранског Колективног угвора за грађевинарство Републике Србије.

Изузетно је важно истаћи потребу за даљим радом у области безбедности и здрављу запослених, обезбеђивању безбедних услова рада, безбедност на раду мора бити приоритет у нашим будућим активностима, како би се спречио и смањио број повреда и смртних случајева.

На том плану се мора чвршће  успоставити веза са пословодством компанија, успоставити сарадња са Министарством за  рад,запошљавање,борачка и социјална питања, Управом за безбедност на раду, инспекторатом за рад и другим носиоцима власти.

Инсистирати на доношењу Закона о осигурању од повреда на раду и професионалних болести.

Образовање и едукација чланова синдиката у многоме би помогло у решавању захтева који се пред њима постављају.

Градски одбор ће у сарадњи са Синдикатом радника грађевинарства и ИГМ-а Србије и ССС Београда организовати и одржавати семинаре за наше чланове.Значајно место у функционисању синдиката је информисаност, конференције за штампу, саопштења, интернет и друго.Континуирано радити на учлањењу нових чланова у синдикат  формирање нових синдикалних  организација.